Decimal to Binary and Binary to Decimal Prefix Converter
Byte SI Decimal Prefix
Bytes:
Kilobyte (kB):
Megabyte (MB):
Gigabyte (GB):
Terabyte (TB):
Petabyte (PB):
Exabyte (EB):
Zettabyte (ZB):
Yottabyte (YB):
Byte IEC Binary Prefix
Bytes:
Kibibyte (KiB):
Mebibyte (MiB):
Gibibyte (GiB):
Tebibyte (TiB):
Pebibyte (PiB):
Exbibyte (EiB):
Zebibyte (ZiB):
Yobibyte (YiB):
bit SI Decimal Prefix
bits:
Kilobit (kbit):
Megabit (Mbit):
Gigabit (Gbit):
Terabit (Tbit):
Petabit (Pbit):
Exabit (Ebit):
Zettabit (Zbit):
Yottabit (Ybit):
bit IEC Binary Prefix
bits:
Kibibit (Kibit):
Mebibit (Mibit):
Gibibit (Gibit):
Tebibit (Tibit):
Pebibit (Pibit):
Exbibit (Eibit):
Zebibit (Zibit):
Yobibit (Yibit):